تماس

Seccion_Contacto_3

OVALM S.L.

نشانی: پلازا شهر Castilla N º 3، طبقه 5,دروازه C-1
مادرید 28046 - اسپانیا
پست الکترونیک: josediaz@ovalm.com - rosadiaz@ovalm.com
ضرر: 34 91 571 33 09
تلفن انگلیسی: 34 656 832789
Movil: 34 609 00 84 81
فکس: 34 91 571 40 15
CIF: B-7837384